OPDRACHT: ONTWIKKELEN ROADMAP

DOEL: ANTCIPEREN OP VERANDERENDE WERELD

1.    Inleiding

PTI is de partner voor het collecteren van grote volumes data en de specialisten op het gebied van slimme (communicatie)oplossingen. Jullie leveren complete en slimme totaaloplossingen op het gebied van ICT, maken complexe processen eenvoudig en maken daarbij gebruik van alle moderne, beschikbare communicatietechnologieën. Om dit duurzaam te kunnen blijven doen moet steeds worden geanticipeerd op de veranderende omgeving en zullen kansen moeten worden gezien en benut. De wereld van communicatie en informatie is immers sterk aan verandering onderhevig. Diverse innovaties spelen daarbij een belangrijke rol, zoals bv Robotica, Artificial Intelligence, Virtual Reality , Big data, Block chain.

Ambitie

PTI is binnen de domeinen data, communicatie en slimme processen de afgelopen jaren sterk gegroeid en heeft zich ontwikkeld tot een zeer professioneel bedrijf; vooruitstrevend, deskundig en klantgericht. De echte urgentie om te ‘veranderen’ is er eigenlijk niet. Toch is er de ambitie verder te ontwikkelen en professioneel te groeien. Vooral om goed te kunnen blijven anticiperen op de steeds veranderende omstandigheden en uitdagingen. PTI vindt het immers belangrijk jezelf steeds opnieuw uit te vinden. Dat geldt voor de organisatie en ook voor de individuen die er werken. Alleen dan kan er blijvend lading worden gegeven aan het motto ““Met oog voor detail werken wij samen om te winnen en te verrassen”.

Sociale innovatie

Dit anticiperen vraagt niet alleen technische innovatie, maar ook sociale innovatie. Aspecten die daarbij een belangrijke rol spelen zijn zelforganiserende teams, eigenaarschap breed belegd in de organisatie, ontwikkeling van specifieke competenties (bv. communicatievaardigheden, verbinden, pro-activiteit) en dienend en faciliterend leiderschap. Daarvoor heeft PTI al de nodige zaken in gang gezet en zijn duidelijke structuren weggezet. Tegelijkertijd liggen er nog uitdagingen om meer samenhang te creëren in de diverse ‘activiteiten’ en vraagt de ontwikkeling van competenties en het gedrag dat past bij de beweging die is ingezet nog de nodige aandacht.

Roadmap

Het ontwikkelen (richten en inrichten) van een overall overzicht (lees roadmap) zou een eerste stap kunnen zijn de onderlinge verbanden binnen PTI beter te gaan inzien en een mooie basis vormen voor de verdere ontwikkeling van zowel het bedrijf PTI als de mensen die er werkzaam zijn.  Bij de uitvoering (verrichten) heb je dan een belangrijkste kapstok die niet alleen aangeeft wat je gaat doen, maar ook waarom je dat doet.

2.    Onze Visie

Succesvol verbetertraject

Een succesvol verbetertraject ontstaat pas als er niet alleen aandacht is voor de inhoud en de plannen, maar ook voor de acceptatie van de mensen die het uiteindelijk met elkaar moeten gaan doen. Dat blijkt ook uit de volgende formule:

E = K x A

E = effectiviteit (succesvolle implementatie)

K = kwaliteit van producten, processen en plannen (inhoud, structuur)

A = Acceptatie, van de mensen die het mogen gaan doen (cultuur, gedrag)

Bij de vertaling van eisen en wensen wordt er altijd veel aandacht besteed aan de aspecten ‘plannen’, ‘processen’ en ‘systemen’ en in veel mindere mate aan het aspect ‘mensen’. Bij dit laatste blijft het meestal bij het organiseren van trainingen/opleidingen. Echter, een plan kan nog zo goed zijn, als er niet of nauwelijks aandacht is voor de mens, is het effect van de implementatie alsnog nihil. Een simpel rekenvoorbeeld laat dit zien: E = 9 x 1 = 9, terwijl E = 8 x 7 = 56.

 

Veranderbereidheid

Daarom kijken wij vooral naar de acceptatie en dan vanuit de positieve benadering. Daarbij focussen we niet (te veel) op hoe de weerstand verminderd kan worden, maar juist hoe de

veranderbereidheid vergroot kan worden. Niet probleemgericht, maar juist oplossingsgericht. De ervaring leert dat dat veel meer energie geeft.

Eigenaarschap

En we gaan (uiteindelijk) nog een stap verder dan acceptatie. Namelijk het streven naar een zo breed en laag mogelijk bij de medewerkers aanwezig eigenaarschap van de implementatie en ontwikkeling. Omdat medewerkers zich eigenaar gaan voelen van de verandering of een gedeelte ervan, gaan ze meedenken en (pro) actief aan de slag en wordt de kans op een succesvolle implementatie vele malen groter. Op deze wijze wordt niet alleen de denkkracht van de direct betrokken teamleden gebruikt, maar wordt de denkkracht van veel meer medewerkers aangeboord. Zo worden er niet alleen slimmere dingen bedacht, maar voelen de ‘meedenkers’, mits ze zich hierin gesteund voelen, zich ook sterker betrokken. Het wordt immers hun verandering.

Weten – Willen – Kunnen

Het creëren van eigenaarschap wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door een juiste invulling van de dimensies ‘weten’, ‘willen’ en ‘kunnen’. Medewerkers en leidinggevenden zijn bereid te veranderen en eigenaarschap te tonen voor de implementatie als ze weten wat de verandering betekent, als ze de verandering willen en als ze de nieuwe manier van werken aan kunnen.

Weten’ doordat duidelijk is wat de noodzaak is, wat het doel is en wat de impact is op het dagelijkse werk (what’s in it for me?).

Willen’ doordat ze betrokken zijn bij de verandering, vertrouwen hebben in een goed vervolg en gemotiveerd zijn om daar actief aan bij te dragen.

Kunnen’ doordat hun kennis en ervaring in overeenstemming zijn of worden gebracht met de nieuwe eisen en ze de tijd en de middelen krijgen die nodig zijn om op de nieuwe manier te kunnen werken. Heeft niet alleen betrekking op de situatie na de verandering, maar ook kundig om de verandering zelf te organiseren en te leiden.

Deze drie dimensies zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Door hier op een goede manier mee om te gaan verschuift de wijze waarop betrokkenen zich verhouden ten opzichte van de verandering van (mogelijk) tegenstander naar toeschouwer naar eigenaar.

3.   Aanpak

Co-creatie

Onze aanpak kenmerkt zich door co-creatie. Samen met directie en medewerkers ontwikkelen, leren en organiseren. Een iteratief proces waarbij het gewenste eindresultaat duidelijk vaststaat. Dat is in dit geval een concrete specifiek op PTI toegesneden roadmap.

Gedurende het proces is er niet alleen aandacht voor het formuleren van doelen en acties (K), maar is er tevens aandacht voor het creëren van draagvlak en eigenaarschap (A). Dit doen we door zaken scherp te krijgen aan de hand van de drie aspecten Weten – Willen – Kunnen.

Ervaring DON Bureau

Voor het realiseren van deze roadmap hanteren we als basis de roadmap van DON Bureau en maken we gebruik van de ervaringen die DON Bureau de afgelopen jaren heeft opgedaan. DON Bureau heeft de afgelopen 4 jaar immers een transitie achter de rug met de nodige successen, maar ook zijn er belangrijke leermomenten geweest. Ervaring waar PTI zijn voordeel mee kan doen en een inspiratiebron kan zijn voor de medewerkers van PTI. DON Bureau is sinds deze transitie, in crisestijd, ongeveer 2x zo groot geworden qua fte, er is sprake van een verdubbeling van de winst en een enorme verbreding in marktsegmenten waar DON Bureau opereert. En minstens zo belangrijk, medewerkers gaan elke dag met veel plezier naar/aan het werk, hun talenten worden zo veel als mogelijk benut en er is ruimte voor innovatie en initiatief en klanten zijn zeer tevreden.

Belangrijk uitgangspunt

Binnen PTI zijn er al enorm veel mooie en goede dingen gedaan en ontwikkeld. Belangrijk is dit vooraf goed inzichtelijk te hebben zodat zaken niet opnieuw worden gedaan en mensen niet het gevoel te geven dat er weer iets nieuws komt. Vertrekpunt moet vooral zijn inspiratie, verdieping en samenhang tussen reeds bestaande initiatieven en gezamenlijk bepalen wat verder nodig is voor verdere ontwikkeling PTI.